Over project Fink: Pilot

Fink staat voor “Financieringslink”, een project van het ministerie van Economische Zaken, om ondernemers in het midden- en  kleinbedrijf te helpen een verkenning naar financiering te starten. In de pilot is een standaard ontwikkeld voor gegevens die nodig zijn voor het verkrijgen van een eerste reactie van financiers. In 2016 zijn de uitkomsten van de pilot-fase vastgesteld, in 2017 wordt gewerkt aan de uitwerking van de actielijnen.
 
In december 2016 heeft minister Kamp (EZ) de uitkomsten van de pilot met de Tweede Kamer gedeeld:

Uitkomsten pilot

Tussen september 2015 en september 2016 is de pilot Fink (Financieringslink, voorheen SBR+, www.financieringslink.nl) uitgevoerd. Doel van de pilot is het verbeteren, standaardiseren en ontsluiten van financiële informatie over het mkb ten behoeve van de financieringsverkenning, waardoor het aanvragen van financiering en het beoordelen van de aanvraag efficiënter wordt. Inmiddels is het functioneren van Fink geëvalueerd door SEO Economisch Onderzoek22. Ook is in de zomer een consultatie uitgevoerd over de toekomst van Fink.

In Fink is een standaard gegevensset, de Fink-taxonomie, ontwikkeld voor de zogenaamde verkenningsfase van financieringen. Daarbij is gebruik gemaakt van Standard Business Reporting (SBR). De Fink-taxonomie bevat de gegevens die nodig zijn voor het verkrijgen van een eerste reactie van financiers, om aan te geven of de aanvraag mogelijk wel of mogelijk niet voor financiering in aanmerking komt. Ondernemingen en hun intermediairs konden simultaan, met dezelfde gegevens en op hetzelfde moment, aanvragen indienen bij verschillende financiers. Fink bood daartoe ICT-voorzieningen voor het berichtenverkeer. Dit gebeurde via Digipoort, de ICT-voorziening die wordt gebruikt voor digitaal berichtenverkeer ten behoeve van de Nederlandse overheid.

Uit de evaluatie en de reacties op de consultatie blijkt het belang van marktplaatsen die ondernemingen en financiers met elkaar in contact brengen en zorgen voor inzicht in elkaars mogelijkheden. In de markt zijn al verschillende initiatieven om ondernemingen te helpen bij het zoeken van financiering. Dit neemt niet weg dat de overheid een rol kan spelen. De minister heeft uit de pilot afgeleid af dat de verkenning naar financiering door bedrijven ondersteund kan worden door een standaard. In de Fink-standaard is vastgesteld welke gegevens nodig zijn voor een intake; hiermee kan een onderneming op eenvoudige wijze, met dezelfde gegevens, een intake doen bij verschillende financiers, die zich bereid hebben verklaard om de intake te accepteren en de onderneming een eerste inzicht te geven in de mogelijkheden.

De evaluatie toont aan dat de Fink-standaard kan werken: de ontwikkelde gegevensset (taxonomie) stelt bedrijven in staat een verkenning naar financiering te starten. Bovendien blijkt uit de evaluatie en consultatie dat ondernemers en intermediairs daarbij belang hechten aan de betrouwbaarheid van financiers.

Actielijnen

De Fink-standaard kan een (vrijwillige) basisvoorziening bieden voor zowel ondernemers als financiers. Voor het vervolg van Fink en het oppakken daarvan door de markt zijn er 3 actielijnen, gericht op toegang, vertrouwen en samenhang.

Actielijn 1: Open Fink-standaard voor intake

Het mkb dient op laagdrempelige wijze toegang te hebben tot financiers en vice versa. Met de Fink-standaard kunnen ondernemingen (online) met een beperkte set van gegevens contact maken met verschillende financiers en een eerste inzicht krijgen in hun mogelijkheden. Het is aan de markt de standaard toe te passen. Als de Fink-standaard in de praktijk onvoldoende door de markt wordt gebruikt, kan alsnog worden overwogen het berichtenverkeer via een door de overheid ondersteund Fink-portaal te organiseren.

Actielijn 2: Fink-register van platforms en financiers

Voor een goede werking van de mkb-financieringsmarkt is het belangrijk dat bedrijven vertrouwen hebben in financiers. Om “Fink-financier” te worden, dient een financier te voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. Het gaat hier niet alleen om de bereidheid om binnen afzienbare tijd te reageren op de intake, maar bijvoorbeeld ook om transparantie over gehanteerde tarieven.

Actielijn 3: Evaluatie en inventarisatie van mogelijke maatregelen

Er bestaat geen “silver bullet” voor de mkb-financieringsmarkt. Er zijn verschillende maatregelen denkbaar. De komende tijd volgen we de werking van de Fink-standaard en de mate waarin deze wordt gebruikt. Daarnaast worden, in aansluiting op de Europese inventarisatie in het kader van de Kapitaalmarktunie, mogelijke aanvullende acties bezien. De uitwerking daarvan is mede afhankelijk van de mate waarin de Fink-standaard door de markt wordt opgepakt.

Vervolg

De actielijnen worden verder uitgewerkt, de nieuwe opzet van Fink wordt geïmplementeerd. Daarbij wordt de relatie gelegd met de Nationale Financieringswijzer. Met de Kamer van Koophandel worden de mogelijkheden besproken voor het beheer van de Fink-standaard en het Fink-register. Ook wordt samenwerking met de markt gezocht. Medio 2017 zal de voortgang gerapporteerd worden aan de Tweede Kamer.